Saturday, 21 January 2012

SOALAN LATIHANBahagian Satu  40 markah]
Jawab semua soalan. 
      Ada kolam ada masjid,
                       Tempat orang sembahyang raya;
                               Tengah malam bulan terbit,
                        Bintang sebiji membawa cahaya.
(Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan)

 
      1.                                                                          

a)     Apakah jenis puisi tradisional di bawah                                                                          [2 markah]
- jenis puisi di atas ialah pantun empat kerat - nasihat
                b)   Jelaskan tiga ciri petikan puisi di atas.                                                                                  [3 markah]
- rimanya abcb – baris 1 dan 2 ialah pembayang. – baris 3 dan 4 ialah maksud – jumlah suku
 katanya adalah antara 8     hingga 11 – mempunyai 4 baris dalam satu rangkap – dalam satu
 baris mempunyai 4 patah perkataan.

2. Berdasarkan cerita “Hikayat Indera Nata”, berikan 4 persoalan yang terdapat dalam cerita

tersebut.                                                                                                                                                 [4 markah]
- kepentingan maruah -

3.     Berdasarkan cerita “Hikayat Cendawan Putih”,

            a)   Siapakah nama sebenar Bangbang Gajah Merta.                                         [1 markah]

b)   Jelaskan latar dalam hikayat ini                                                                                        [3 markah

                                                                                                                 
4.                                                     Jika berkehendakkan wangi,
                                                              Masukkan pandan seikat,
                                                                        Menjual serbat di tanjung;
                                              Buruk kain boleh diganti,
                                                                        Busuk di badan dapat diubat,
                                                                                        Busuk di hati badan menanggung.

                                            Bukit ini Bukit Temenggong,
                                                  Banyak bergantungan sarang lebah,
                                                                        Diambil, dihantar ke desa;
                                             Sakit ini tidak tertanggung,
                                                                        Janganlah lagi ditambah-tambah,
                                                                                        Kelak badanku rosak binasa.
                                                              (Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan )
              a)  Nyatakan rima rangkap kedua petikan di atas?                                               [2 markah]
                              - Rimanya ialah abc, abc
              b)  Nyatakan gaya bahasa perulangan dalam petikan di atas?                                         [3 markah]
                      - Gaya bahasa perulangannya ialah anafora. Contohnya busuk diulang-ulang.

5.      Dalam novel Dari Lembah Ke Puncak, karya Ghazali Lateh terdapat  beberapa watak yang
       memainkan peranan masing-masing dalam cerita tersebut. Lengkapkan jadual di bawah.
Watak
Pekerjaan
Jalil
Petani, Pengarah Urusan 2 Syarikat Alam Hijau
Joe
Pelukis
Ustaz Haji Megat
Guru mengaji Al Quran
Mamak Hameed
Pekedai, Peraih ikan
                                                                                                                                                                                            [4 markah]
     6.        Berikan dua latar tempat yang terdapat dalam novel Dari Ke Lembah Ke Puncak, karya Ghazali
            Lateh.                                                                                                                                                                     [2 markah]

     7.        a)  Apakah maksud Klimaks.                                                                                                   [2 markah]    
                - klimaks (Kemuncak)
                 b)   Nyatakan peristiwa yang menunjukkan klimaks novel.                                                   [2 markah]

     8.                        “Jauh merenung nampak!” tegur Joe suatu petang ketika Jalil hanya termenung memandang pintu
                keluar pintu Pasar Budaya ke arah LRT yang bergerak di atas landasan konkrit menuju ke pinggir bandar.
                Dia seolah-olah tertarik dengan LRT yang berfungsi sebagai nadi pengangkutan awam di kota masa kini.

Berikan dua gaya bahasa beserta contoh yang terdapat dalam petikan.                 [4 markah]
-   Inversi(pembalikankata).  contoh, jauh merenung nampak. Sepatutnya Nampak merenung jauh.
- kata ganda. Contoh, seolah-olah

     9.        a)  Berikan maksud watak protagonis dan antagonis.                                               [2 markah]
                - protagonis (baik) - Jalil – antagonis (jahat) – Pak Ngah Kadir
                 b)  Nyatakan watak protagonis dan antagonis dalam novel ini.                                [2 markah]
                     watak protagonist ialah Jalil. Watak antagonis pula ialah Pak Ngah Kadir

 10.     a)  Berdasarkan petikan di bawah, jelaskan empat perwatakan Mat Seman dalam cerpen Anak-
                anak  Pengembala.                                                                                               [4 markah]  
                            - bercita-cita tinggi – rajin berusaha – Penyabar – Berilmu/ pandai -                                                                                                                                 
Mat Seman, walaupun berkaki sebelah, dia bercita-cita akan menjadi                                                     contoh kepada anak-anak        Desa Angun Batu Sebutir, membela kerbau pun boleh kaya kalau kena caranya. ………. Mat Seman tidak marah atas sikap isterinya. Sutinah tidak tahu! Sutinah baginya merupakan saki-baki daripada masyarakat Melayu yang salah mengerti terhadap fungsi ilmu. …
             (Dipetik daripada cerpen Anak Gembala, halaman 84)   
                                                                         
 b) Mat Seman tidak menentang pembangunan, tetapi apakah empat perkara yang ditentang
      beliau apabila Lembah Bilut ingin dibangunkan?                                                 [4 markah]
-       Pemikiran masyarakat bahawa jika masuk universiti tidak boleh menjadi pengembala. Bagi Mat Seman, fungsi universiti adalah untuk mencari ilmu.
-       Perkara yang ditentang ialah Lembah Bilut akan dijadikan tempat peranginan, kawasan pelancongan dan sebagainya. Mat Seman takut arus pembangunan akan memupuskan budaya desa yang semulajadi.
-       Mat Seman tidak suka orang lain datang menganggu-gugat haknya. Kerbaunya terpaksa dilepaskan di tempat lain iaitu di kaki bukit. Lembah Bilut akan ditutup.
Bahagian Dua [60 markah]
Bahagian A
(Puisi Tradisional dan Prosa Klasik)
Jawab sama ada soalan 1 atau soalan 2
1. Baca petikan puisi di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Tanam delima di tengah padang,
                        Raja berarak dari Asahan,
Terimalah saya anaknya dagang,
                        Datang dengan kain basahan.

Buah langsat gendong di kain,
                        Pokok rendang bergantung-gantung,
Bukan dagang datang bermain,
                        Dagang datang mencari untung.

Kedidi di pasir gosong,
                        Anak murai putih dadanya,
Tarik nafas kenangkan untung,
                        Jatuh berderai air matanya.
(Dipetik daripada Pantun Empat Kerat: Seuntai Kasih Secebis Harapan, halaman 7)
 
 

           a)  Puisi di atas merupakan pantun empat kerat. Jelaskan ciri-ciri pantun empat kerat.[4 markah]
                - 3 rangkap – 4 baris serangkap – rima akhir setiap ialah abab – mempunyai 4 patah perkataan setiap baris
                - baris pertama dan kedua ialah pembayang – baris ketiga dan keempat ialah maksud – pantun ini terikat
                - suku katanya antara 8 hingga 9 - 

           b)  Huraikan maksud pantun empat kerat di atas.                                                          [8 markah]
- penulis meminta masyarakat menerima kehadirannya semasa merantau. Dia datang untuk 
berniaga mahu mendapatkan keuntungan. Perasaan sebak apabila mendapati perniagaannya rugi.
 
           c)  Cipta dua rangkap pantun empat kerat yang mempunyai nilai murni.                                [8 markah]
                - harimau belang ada kepak, kambing lari ketawa ria, tolong-menolong amalan yang baik, hidup bahagia tanpa derita.
               

                Hatta, maka burung merpati putih itu pun sampailah ke Negeri Indera Buangan lalu masuk ke dalam puri, mempersembahkan kepada Tuan Puteri Indera Maya dengan Tuan Puteri Ratna Sari daripada hal Raden Kesuma Ningrat 
telah jatuh ke laut Gunung Meraksa Dewa sebab ditolakkan oleh Raden Kesuma Wati. Setelah didengar oleh Raden kedua
 itu maka terlalu masyghulnya serta dengan tangisnya tiada berhenti lagi siang dan malam sebab bercintakan Raden
 Kesuma Ningrat di dalam laut.
                                                                        (Dipetik daripada Hikayat Cendawan Putih: Seuntai Kasih Secebis                                                                                         Harapan, halaman 81)
 
2.

      a)  Bincangkan lima perwatakan Raden Kesuma Wati.                                                     [10 markah]
      b)  Huraikan lima peristiwa ganjil yang terdapat dalam cerita tersebut.                             [10 markah]
                - Raden kesuma Ningrat jatuh ke laut Gunung Meraksa Dewa


Bahagian B
(Puisi Moden dan Novel)
Jawab sama ada soalan 3 atau soalan 4
3.         Pasar Pengalaman (T. Alias Taib)
                                                pisau cukur
               
                                                rayunya tajam
                                                rayunya mata pisau berkilau

                                                ditancapnya pisau itu
                                                tepat ke jantung lelaki kota

                                                tipunya tajam
                                                menghiris cinta lelaki

                                                kota ini mengasah pengalamannya
                                                dan pisau berkilat di pinggangnya.

a)     Nyatakan bentuk sajak di atas dan jelaskan persoalan sajak tersebut.                   [8 markah]    
-       5 rangkap. -  Rangkap 1 mempunyai 1 baris. - Rangkap lain mempunyai 2 baris. – mempunyai 2 hingga 5 patah kata setiap baris –rima rangkap 1 ialah a – rima rangkap dua pula ab. Rangkap 3 ialah ab. Rangkap 4 ialah ab. Rangkap 5 ialah aa
-       Sajak berbentuk bebas.
-       Persoalan: - kemaksiatan dalam kehidupan. – cinta dan nafsu menguasai manusia – materialistik – pengalaman hidup sangat berguna – keimanan yang kukuh mengelakkan seseorang daripada dosa     
                                                                                                                          
b)     Analisis keindahan bahasa sajak di atas.                                                                 [2 markah]
- Gaya bahasa anafora. Contoh perkataan rayunya diulang-ulang -

c)     Bincangkan pengajaran sajak tersebut.                                                                   [10 markah]
- kita hendaklah mentaati perintah tuhan.  – Kita mestilah berhati-hati semasa berada di bandar
- Janganlah kita mudah tergoda dengan perempuan – Janganlah kita menipu orang semata-mata mahu mendapatkan wang
- Kita haruslah menjaga perasaan orang lain.

4.  a)  Huraikan citra masyarakat yang terdapat dalam novel Dari Lembah ke Puncak karya  Ghazali Lateh.                                                                                                              [10 markah]
- Masyarakat yang berlainan darjat. Novel ini memaparkan atau menampilkan masyarakat yang berbeza dari segi taraf hidup dan juga kedudukan.
-Masyarakat yang menjalankan hidup secara bekerjasama.  - Masyarakat yang penyayang
- Masyarakat yang miskin dan yang berada  - masyarakat pendendam
-masyarakat yang berfikiran sempit dan tidak suka pembangunan – masyarakat yang mementingkan ilmu
- masyarakat yang tidak adil dan pilih kasih – masyarakat yang membantu

      b)  Novel Dari Lembah  ke Puncak menggambarkan kejayaan watak utamanya, 
          Jalil menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupannya. Huraikan kejayaan-kejayaan
           tersebut.                                                                                                                   [10 markah]
-       kejayaan Jalil ialah berjaya menghadapi cabaran hidup dalam kemiskinan. Jalil terpaksa ke sawah pada sebelah petang. Pada hujung minggu pula membantu Mak Teh mengambil upah menoreh getah pawah.
-       Semangat Jalil kuat walaupun telah dipukul oleh tiga orang pemuda semasa dirinya pulang dari sekolah.
-       Jalil juga berjaya mengelak daripada berlakunya pergelutan yang lebih teruk. Hal ini berlaku apabila Kudin mengupah kawan-kawannya untuk memukul Jalil di Sungai Baru. Kawan Kudin diketui oelh Rosman iaitu sepupunya sendiri.
-       Berjaya bermalam seoang diri di reban ayam. Rumahnya telah dirobohkan Mak Teh kerana Mak Teh mahu mengambil kayu dan atap untuk didirikan di Guar Chempedak. Dia tetap bersemangat untuk tinggal di rumah asalnya.
-       Berjaya membina dangau atau pondok kecil selepas rumahnya dirobohkan.
-       Berjaya menyakinkan Pak Amat bahawa dalam masa 5 hingga 10 tahun, dia akan kembali dating membayar semula RM10 ribu harga tanah itu.Bahagian C
(Cerpen dan Novel)
Jawab sama ada soalan 5 atau 6

5.                             Dalam samar-samar malam, Pak Denan berjalan ke simpang jalan. Deretan kedai di simpang jalan.        Deretan kedai di simpang jalan itu masih bercahaya. Ah Bee sibuk menyiapkan lorinya sarat dengan sayuran penduduk kampung yang akan dihantar ke bandar.
“Pak Nan, malam-malam mana mahu pergi?” Tegur Ah Bee dari atas lori kecilnya. “Ah Bee, mala m ini                     ada hantar sayurkah? Esok hari besar, tak cuti?” Balas Pak Denan.
      (Dipetik daripada Cerpen Anak-anak Pejuang, halaman 74)
     a) Berdasarkan petikan di atas, nyatakan gaya bahasa yang ada dalam cerpen Anak-anak Pejuang.
          - kata ganda. Contoh samar-samar – singkop contoh, tak                                   [4 markah]  
     
     b) Berikan perwatakan Pak Denan dan siapakah nama anak-anak Pak Denan.               [12 markah]  
                - seorang yang berani – Setia pada Negara – tidak putus asa – gigih berusaha – tua –
                - Abdul Rahman dan Abdul Razak               
                                                            
     c) Huraikan teknik plot yang digunakan seperti dalam petikan.                                           [4 markah]
                - Dialog. Contoh …….  -Pemerian

6.   Baca petikan novel di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
      “Saya ada hal nak cakap pasal tanah tu. Kalau boleh saya nak minta dia anggap tanah ni hanya 
dijual janji saja,” jelas Jalil                
menceritakan isi hatinya.
Pak Lang tidak menjawab. Dia diam sahaja. Jalil menganggap orang tua itu bersetuju.

Jalil amat runsing memikirkan soal tanah pusaka itu. Entah mengapa dia berasa detik itu terlalu genting 
dalam hidupnya. Dia takut   
tanah itu terlepas daripada tangannya. Pesan Pak Teh agar tanah itu dipohon hak miliknya. Jika begini 
 keadaannya, bagaimana 
hak milik itu akan diuruskan?                                  (Dipetik daripada novel Dari Lembah ke Puncak: halaman 39)

 
 


            a) Jelaskan latar masa dan latar tempat berlakunya peristiwa itu.                                    [4 markah]
latar masa: malam .. latar tempat: rumah Pak Lang Ali

b) Nyatakan tiga persoalan yang terdapat dalam novel ini.                                              [6 markah]
- Persoalan kemiskinan – persoalan tidak berputus-asa – kebijaksaan menggunakan akal
 – menghormati orang tua

c) Huraikan lima nilai murni yang terdapat dalam novel tersebut.                                   [10 markah]
- rajin – amanah- gigih – tidak putus asa – tolong-menolong – jujur – merendah diri
 – kebabaran – bertanggungjawab -

No comments:

Post a Comment